Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Tổ chức cán bộ Hướng dẫn thủ tục hành chính -> Tổ chức cán bộ

Takaisin
Cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Khi có trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

a) Đơn của CBCS.

x

 

 

b) Giấy chứng nhận bệnh tật (mẫu BB1).

 

 

 

c) Giấy tờ làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận bệnh tật quy định tại Điều 17, Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong CAND.

* Lưu ý: Đối với trường hợp CBCS đang tại ngũ, hồ sơ trên, công an cấp huyện chuyển về Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh trước khi xuất ngũ để thống nhất với Sở LĐTBXH nơi cư trú, nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận bệnh tật và giới thiệu giám định.

 

 

 

d) Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền (mẫu BB2).

x

 

 

e) Công văn đề nghị của cấp có thẩm quyền.

x

 

 

f) Các tài liệu khác (nếu có).

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

04 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc, gửi về Cục Chính sách xem xét, giải quyết. Khi có kết quả sẽ thông báo về đơn vị nơi CBCS công tác.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Đội Chính sách bảo hiểm – Phòng Tổ chức cán bộ

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại bộ phận TN&TKQ. 

Tổ chức/các nhân

02 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

 

B2

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết Giấy biên nhận và nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo bước 1.

Đội Chính sách và bảo hiểm -Phòng Tổ chức cán bộ

Giấy biên nhận hồ sơ

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định tính chuyên môn.

- Thẩm định tính pháp lý.

      + Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho đơn vị biết (bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp) để bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ lý do).

   + Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước nghiệp vụ tiếp theo.

Đội Chính sách và bảo hiểm - Phòng Tổ chức cán bộ

10 ngày

 

B4

Trình lãnh đạo công an tỉnh ký duyệt hồ sơ và đè nghị gửi về Cục chính sách.

Lãnh đạo Công an tỉnh

03 ngày

 

B6

- Cục Chính sách thẩm định và cấp sổ theo dõi trợ cấp.

- Chuyển về Công an tỉnh để tổ chức thực hiện.

Cục chính sách

 

Sổ theo dõi TN&TKQ

B7

Lưu hồ sơ theo dõi.

Phòng Tổ chức cán bộ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

a) Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
b) Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

c) Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

d) Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

e) Quyết định số 5932/QĐ-BCA-V19, ngày 21-10-2015 của Bộ Công an về việc công bố Thủ tục hành chính thực hiện trong nôi bộ lực lượng CAND.

             

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

 1.  

Giấy biên nhận hồ sơ

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 1.  

Các văn bản khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện hành

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ được lưu thành bộ, gồm các loại sau:

TT

Tên hồ sơ cần lưu

 1.  

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

 1.  

Giấy biên nhận hồ sơ

 1.  

Kết quả giải quyết

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

 1.  

Các văn bản khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện hành

Hồ sơ được lưu tại phòng ban/cơ quan chuyên môn và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu BB1

…………………..
CA ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:….../GCN-

......, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT

……………(*)…………………………………………chứng nhận:

 

 

 

Đồng chí:…………………………..………

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ……….…………………..

Nguyên quán:………………………….…………………………………

Trú quán:…………………………………………………………………

Vào Công an nhân dân ngày ... tháng ... năm ...

Cấp bậc, chức vụ hiện nay:………………………………………………

Đơn vị đang công tác:…………………………………………………...

Bị bệnh ngày ... tháng ... năm ...

Trường hợp bị bệnh:………………………………..……………………

Đã điều trị tại:…………………………………từ ngày ... tháng ... năm ...

Ra viện lần cuối ngày ... tháng ... năm ...

Tình trạng bệnh tật:………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Căn cứ vào hồ sơ, lý lịch đang quản lý tại cơ quan, đơn vị, đồng chí ……có thời gian phục vụ trong công an (quân đội) là………năm…….tháng,  trong đó có …..năm…..tháng phục vụ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn./.

 

Nơi nhận:

-….;

- Lưu…

 

THỦ TRƯỞNG CA ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

 

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

     
 

 

 

Ghi chú:

(*) Tên Công an đơn vị, địa phương có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh tật.

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu BB2

………………

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:…..…../BBGĐ-

........., ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH TẬT

 

Hội đồng giám định Y khoa ………………………..…………………

Họp ngày …tháng.…năm… tại ……………..…..để giám định bệnh tật đối với đồng chí:…………………..………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ... …….………….………………………

Nguyên quán: ……………………………………………….………

Trú quán: ……………………………………………………………

Cấp bậc: ……………………..……….…….Chức vụ……………..

Đơn vị đang công tác:…………………………………………………

Ngày vào Công an nhân dân, quân đội nhân dân:……………………….

Theo giấy chứng nhận bệnh tật số:.......... ngày ... tháng ... năm ... của….

………………………………………………………………………….

Theo giấy giới thiệu số….. ngày ... tháng ... năm ... của ……………….

Tình trạng bệnh tật:……………………………………………….…….

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..……….

KẾT QUẢ KHÁM

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

KẾT LUẬN:

Theo tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại Thông tư số…………… ngày ... tháng ... năm ... của…………………

Đồng chí …bị suy giảm khả năng lao động do bệnh tật là:……………%. (Bằng chữ:…………………………)./.

 

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

       
 

 

 


Trang 1/1
 • Trang đầu
 • Trang trước
 • 1
 • Trang sau
 • Trang cuối
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này