Tin tức sự kiện -> Tin hoạt động của ngành Tin tức sự kiện -> Tin hoạt động của ngành

返回
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an tỉnh
Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-CAT ngày 20/02/2019 của Công an tỉnh, về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-BCA ngày 30/5/2019 của Bộ Công an về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an nhân dân (CAND). Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 198/KH-BCA ngày 30/5/2019 của Bộ Công an trong Công an tỉnh.
- Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng (sau đây gọi tắt là Luật) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS), Đoàn viên, Hội viên trong Công an toàn tỉnh nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ an ninh mạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong tình hình mới, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; áp dụng đồng bộ các quy định của pháp luật để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối về Luật và chính sách an ninh mạng của Nhà nước ta.
- Cuộc thi còn là một trong các hoạt động thiết thực hưởng ứng thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trong lực lượng Công an toàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Trong quá trình tổ chức cuộc thi phải đảm bảo quán triệt đầy đủ, chính xác các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về việc tổ chức triển khai thi hành Luật.
- Phải xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Công an các đơn vị, địa phương), các đoàn thể trong việc phối hợp tổ chức cuộc thi bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.
- Phát động đến 100% CBCS trong toàn lực lượng tham gia dự thi theo hình thức tập thể hoặc cá nhân, trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc các Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Tổ chức phát động cuộc thi
- Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” tại đơn vị mình trong tháng 8 năm 2019 sau khi nhận được Kế hoạch này.
- Đối tượng dự thi: Tất cả CBCS trong lực lượng Công an toàn tỉnh.
2. Thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi, đáp áp và các tài liệu phục vụ việc chấm thi
- Thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi: Thực hiện theo thể lệ của Ban Tổ chức Công an tỉnh và bộ câu hỏi cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Công an ban hành. 
- Đáp áp và các tài liệu phục vụ việc chấm thi thực hiện theo đáp án và các tài liệu phục vụ việc chấm thi do Ban tổ chức cuộc thi Bộ Công an ban hành.
3. Thời gian gửi bài dự thi
- Thời gian gửi bài dự thi: Từ ngày nhận được thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi đến hết ngày 10/11/2019.
- Đơn vị nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về đơn vị PV01 (qua Đội pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).
4. Tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi
- Tổ chức chấm thi tại Công an tỉnh (vòng sơ khảo): Ban Giám khảo cuộc thi tổ chức chấm thi từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Ban Tổ chức cuộc thi tổng kết vào trao giải vào đầu tháng 12/2019.
- Sau khi có kết quả chấm thi vòng sơ khảo, Ban tổ chức cuộc thi chọn 03 (ba) bài thi đạt giải xuất sắc nhất (giải nhất và nhì) gửi về Ban tổ chức cuộc thi Bộ Công an để tham gia cuộc thi ở Bộ Công an (vòng chung khảo) trước ngày 10/12/2019.
5. Cơ cấu giải thưởng
5.1. Giải thưởng tổ chức tại Công an tỉnh
- Tập thể: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng; 01 giải nhì: 2.000.000 đồng; 02 giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng.
- Cá nhân: 01 giải nhất: 2.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải: 1.500.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng; 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng. 
- Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt giải và một số tập thể, cá nhân khác có thành tích trong đóng góp tổ chức cuộc thi.
5.2. Giải thưởng tổ chức tại Bộ Công an
- Một giải đặc biệt: 30.000.000 đồng.
- Một giải nhất: 20.000.000 đồng.
- Mười giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 đồng.
- Hai mươi giải ba, mỗi giải: 10.000.000 đồng.
- Năm mươi giải khuyết khích, mỗi giải: 5.000.000 đồng.
- Một số giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi của Bộ Công an, mỗi giải 5.000.000 đồng.
6. Kinh phí thực hiện
Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác nếu có (sẽ có bản dự trù sau). 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai đến toàn thể CBCS trong đơn vị biết để thực hiện nghiêm túc.
2. Giao PV01 phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức; đồng thời, làm Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu tổ chức tổng kết, trao giải; tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo kết quả cuộc thi trình lãnh đạo Công an tỉnh duyệt, ký gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Công an nắm, chỉ đạo; phối hợp với PH10 dự trù kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức cuộc thi theo quy định của pháp luật, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xem xét, phê duyệt.
3. PX03 có trách nhiệm đăng tải Kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trong lực lượng Công an tỉnh.
4. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Hội phụ nữ có kế hoạch phát động 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi và đưa vào tiêu chí xét các phong trào thi đua năm 2019. Riêng Công đoàn tùy theo đối tượng để phát động Đoàn viên tham gia cuộc thi.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để có hướng dẫn kịp thời./.
 
THỂ LỆ VÀ BỘ CÂU HỎI
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an tỉnh
 
Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-CAT ngày  14/8/2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng, về tô chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an tỉnh.
Căn cứ thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” của Ban Tổ chức Cuộc thi Bộ Công an ban hành.
Căn cứ Quyết định số  2078/QĐ-CAT ngày 14/8/2019 của Giám đốc Công an tỉnh, thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an tỉnh.
Ban Tổ chức Cuộc thi Công an tỉnh ban hành thể lệ và Bộ câu hỏi Cuộc thi như sau:
PHẦN I 
THỂ LỆ CUỘC THI
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Đối tượng dự thi
- Tất cả cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức không được tham gia dự thi.
2. Hình thức dự thi
- Tập thể: không quá 05 thành viên trong bài dự thi.
- Cá nhân.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi
Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).
2. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy, không photocopy.
III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
1. Yêu cầu về nội dung
- Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. 
- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
- Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng hoặc tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hoặc của ngành.
2. Yêu cầu về hình thức
- Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu Luật An ninh mạng; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; chức vụ; cấp bậc hàm; đơn vị công tác hoặc học tập; dân tộc.
- Mỗi bài dự thi có độ dài tối thiểu 20 trang A4.
- Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.
3. Số lượng bài dự thi
Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.
4. Thời gian, địa điểm nhận bài thi
- Thời gian nhận bài thi: đến hết ngày 10/11/2019.
- Địa điểm nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về đơn vị PV01 (qua Đội Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).
5. Lưu giữ và sử dụng bài dự thi
- Ban Tổ chức cuộc thi Công an tỉnh lựa chọn các bài dự thi có chất lượng để tổ chức chấm vòng sơ khảo và trao giải tại Công an tỉnh.
- Riêng các bài dự thi đạt giải tại Công an tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi chọn 03 (ba) bài thi có điểm số cao nhất gửi về Ban tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an để tham gia cuộc thi ở Bộ Công an (vòng chung khảo).
- Phòng Tham mưu Công an tỉnh lưu giữ bài dự thi vòng sơ khảo; Bài dự thi vòng chung khảo lưu giữ tại Bộ Công an; bài dự thi tại đạt giải cao vòng chung khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Công an nhân dân và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
PHẦN II
BỘ CÂU HỎI CUỘC THI
Câu 1.
Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào, có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng?
Câu 2.
Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng? Theo đồng chí, vấn đề nào là cần thiết nhất, vì sao?
Câu 3.
Điều 2 Luật An ninh mạng quy định: “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Đồng chí hãy phân tích khái niệm trên để chứng minh sự phù hợp với tình hình thực tế hiện nay?
Câu 4.
Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là gì? Tại sao phải xây dựng, ban hành quy định bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia? Nội dung bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thể hiện như thế nào? So sánh sự giống và khác nhau giữa “Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia” được quy định trong Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và “Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” trong Luật An ninh mạng năm 2018?
Câu 5.
Theo đồng chí, Luật An ninh mạng quy định về việc bảo vệ quyền con người như thế nào?
Câu 6.
Những nội dung chính của công tác phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng? Đồng chí hãy nêu vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng trong phòng ngừa, xừ lý hành vi xâm phạm an ninh mạng?
Câu 7.
Luật An ninh mạng quy định như thế nào về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng? Đồng chí đánh giá như thế nào khi các thế lực thù địch, phản động, chống đối xuyên tạc hoạt động xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc là vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận?
Câu 8.
Vấn đề lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật An ninh mạng? Đồng chí hãy nêu những luận cứ chứng minh quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, không cản trở sự phát triển kinh tế và cản trở các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam?
Câu 9.
Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo vệ an ninh mạng? Theo đồng chi, Nhà nước và công dân cần làm gì để “xây dựng không gian mạng lành mạnh” theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật An ninh mạng?
 
                                                                                                   TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
                                                                                                                 (Đã ký)
 
 
                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
                                                                                                  Đại tá Nguyễn Minh Ngọc
ANTV Sóc Trăng

Các tin liên quan Ngày đăng
THÔNG BÁO (V/v lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu) 05/09/2019
Lãnh đạo Công an tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú. 05/09/2019
Công an tỉnh tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 31/08/2019
Công an Sóc Trăng và Ban Quản lý khu công nghiệp sơ kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự 29/08/2019
Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 29/08/2019
Công an Sóc Trăng quán triệt thực hiện Kết luận số 44 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư 28/08/2019
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 27/08/2019
Công an Sóc Trăng đi đầu công tác cải cách hành chính 27/08/2019
Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an 26/08/2019
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Khám nghiệm hiện trường 23/08/2019
THÔNG BÁO (V/v mời Trung tâm bán đấu giá tài sản nhận tổ chức bán đấu giá lô xe ô tô, mô tô, xe gắn máy 02 bánh, 03 bánh tịch thu sung ngân sách Nhà nước) 23/08/2019
Công an tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã 20/08/2019
Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo tháng 8 và sơ kết thực hiện Kế hoạch số 37 của Công an tỉnh 20/08/2019
Mỹ Xuyên tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/08/2019
Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 74 năm thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019) 19/08/2019
Công an thành phố Sóc Trăng ra mắt lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 19/08/2019
Giám đốc Công an tỉnh bàn giao "Nhà chính sách" cho cán bộ, chiến sĩ 18/08/2019
Câu lạc bộ Công an hưu trí họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 16/08/2019
Công an tỉnh Sóc Trăng bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn 15/08/2019
Công an tỉnh Sóc Trăng khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Khám nghiệm hiện trường 12/08/2019
Trang 1/9
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này